This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Bảo vệ thông tin cá nhân - Dịch vụ Lãnh sự và Thị thực

 

Bảo vệ thông tin cá nhân - Dịch vụ Lãnh sự và Thị thực

Thông tin về bảo vệ cá nhân
liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân
để cung cấp dịch vụ lãnh sự
(không bao gồm vấn đề thị thực và nhập quốc tịch)
(Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (EU) 2016/679, điều 13)


Việc xử lý dữ liệu cá nhân để cung cấp các dịch vụ lãnh sự sẽ dựa trên các nguyên tắc hợp pháp, công bằng và minh bạch để bảo vệ các quyền cơ bản và quyền tự do của cá nhân.

Như được chỉ định phía dưới, các dịch vụ được đề cập dành cho công dân Italia và, người nước ngoài có điều kiện phù hợp, cư trú trong địa phận lãnh sự của Tổng Lãnh Sự Quán Italia tại thành phố Hồ Chí Minh và/hoặc tạm trú trong khu vực này.

Các dịch vụ liên quan đến các lĩnh vực sau: Tình trạng hôn nhân, đăng ký AIRE (đăng ký cư trú của công dân Italia tại nước ngoài), bỏ phiếu ở nước ngoài, lấy mã số thuế, lấy mã PIN cho các dịch vụ viễn thông của Cơ quan thuế, xác nhận giấy phép lái xe (chỉ ở các quốc gia không thuộc Châu Âu và trong những điều kiện nhất định), hủy quyền sở hữu các phương tiện cơ giới từ cơ quan đăng ký (PRA), cấp giấy thông hành (hộ chiếu và giấy thông hành tạm thời), cấp giấy chứng minh nhân dân, trợ cấp xã hội (trợ cấp, cho vay với cam kết hoàn trả, hồi hương), thẩm quyền tự nguyện (bao gồm cả nhận con nuôi quốc tế), hỗ trợ tư pháp (ví dụ trong trường hợp tranh chấp nhỏ, người mất tích hoặc tù nhân và người bị giam giữ), quản lý quyền lợi riêng tư (bao gồm cả thừa kế), các hoạt động chứng nhận và hợp pháp hoá và nếu có, các chức năng trong lĩnh vực hàng hải và trường học.

Về vấn đề này, xin cung cấp những thông tin sau:

1. Bộ phận xử lý dữ liệu là Bộ Ngoại Giao và Hợp Tác Quốc Tế (MAECI) của nước Cộng Hoà Italia, trong trường hợp cụ thể này hoạt động thông qua:
Tổng Lãnh Sự Quán Italia
Lầu 10 – President Place
Số 93 Nguyễn Du – Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại. +84.28.3827.5445 / 6 - Fax +84.28.3827.5444
E-mail: hochiminh.consolato@esteri.it
PEC: con.hochiminhcity@cert.esteri.it

2. Đối với thắc mắc hoặc khiếu nại, bên quan tâm có thể liên hệ với Người quản lý về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (RPD) của MAECI (địa chỉ bưu điện: Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, điện thoại 0039 06 36911 (tổng đài), mail: rpd@esteri.it, pec: rpd@cert.esteri.it)

3. Dữ liệu cá nhân được xử lý có mục đích duy nhất là thực hiện các chức năng lãnh sự, theo Nghị Định pháp luật ngày 3 tháng 2 năm 2011, số 71 - Phân loại và chức năng của văn phòng lãnh sự. Dưới đây là chi tiết về các thông tin cung cấp cho các văn phòng lãnh sự nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ cá nhân, riêng biệt tuỳ theo tính chất của những người hưởng lợi (công dân Italia và người nước ngoài có điều kiện phù hợp), từ việc cư trú và tạm trú của họ tại nước ngoài.
a. Người thụ hưởng cư trú ở nước ngoài (chỉ dành cho công dân Italia)
- Đăng ký AIRE: điều 9 của Nghị Định pháp luật số 71/2011;
- Giấy chứng minh thư: điều 22 của Nghị Định pháp luật số 71/2011;
- Trợ cấp: điều 24 của Nghị Định pháp luật số 71/2011;


b. Người thụ hưởng tạm trú ở nước ngoài (công dân Italia và EU)
Giấy thông hành tạm thời (hay còn gọi là ETD giấy thông hành khẩn cấp bằng tiếng Anh) dành cho công dân Italia và công dân của các nước Liên Minh Châu Âu khác được đại diện bởi Văn Phòng lãnh sự Italia: theo điều 23 Nghị Định pháp luật số 71/2011.


c. Người thụ hưởng thường trú hoặc tạm trú ở nước ngoài (công dân Italia và trong các trường hợp được chỉ định, kể cả người nước ngoài)
- Hộ chiếu điện tử phổ thông và hộ chiếu tạm thời: điều 21 của Nghị Định pháp luật số 71/2011;
- Bỏ phiếu ở nước ngoài: điều 55 của Nghị Định pháp luật số 71/2011;
- Tình trạng hôn nhân: điều 6, điều 12 - 20, điều 30, điều 52 và điều 62 của Nghị Định pháp luật số 71/2011 (kể cả cho công dân nước ngoài, cho công dân tạm trú ở nước ngoài chỉ trong trường hợp cụ thể);
- Cung cấp mã số thuế và mã PIN cho các cho các dịch vụ viễn thông của Cơ quan Thuế, hủy quyền sở hữu xe cơ giới từ cơ quan đăng ký (PRA) : điều 52 của Nghị Định pháp luật số 71/2001 (kể cả cho công dân nước ngoài)
- Xác nhận giấy phép lái xe (chỉ ở các nước không thuộc EU và trong các điều kiện nhất định): điều 52 của Nghị Định pháp luật số 71/2001 (kể cả cho công dân nước ngoài);
- Cho vay với cam kết hoàn trả: điều 24 của Nghị Định pháp luật số 71/2011;
- Hồi hương: điều 25 và 26 của Nghị Định pháp luật số 71/2011;
- Chức năng công chứng và thẩm quyền tự nguyện, bao gồm cả việc nhận con nuôi quốc tế: điều 28-35 của Nghị Định pháp luật số 71/2011;
- Các chức năng liên quan đến tranh chấp, về cảnh sát tư pháp và hỗ trợ tư pháp, bao gồm hỗ trợ trong trường hợp tranh chấp nhỏ, và người mất tích hoặc hỗ trợ cho tù nhân và người bị giam giữ: điều 36-42 của Nghị Định pháp luật số 71/2011;
- Các chức năng liên quan đến việc quản lý quyền lợi riêng tư, bao gồm cả việc thừa kế: điều 43-47 của Nghị Định pháp luật số 71/2011;
- Các chức năng liên quan đến tài liệu hành chính: điều 52-54 và điều 76-77 của Nghị Định pháp luật số 71/2011 (kể cả cho công dân nước ngoài);
- Các chức năng trong lĩnh vực hàng hải, bao gồm cả việc giám sát và giao thông hàng hải quốc gia ở nước ngoài, việc lên và xuống tàu của thuyền viên trên tàu quốc gia, các nghĩa vụ liên quan đến chế độ hành chính của tàu, cấp và đổi mới sổ giao nhận; cấp, đổi mới hoặc gia hạn giấy chứng nhận an toàn tàu biển quốc gia tại nước ngoài, quyền điều tra cho các yêu cầu liên quan đến tai nạn hàng hải và thương tích của thuyền viên: điều 48-51 của Nghị Định pháp luật số 71/2011 (kể cả cho công dân nước ngoài);
- Các chức năng liên quan đến trường học, bao gồm các vấn đề về xác nhận giá trị văn bằng, thông báo kết quả kỳ thi quốc gia, xác nhận bảng điểm/học bạ, thanh toán tiền công cho cán bộ nhà trường và đóng góp cho trường học và cơ quan quản lý: điều 56 Nghị Định pháp luật số71 / 2011 (kể cả đối với công dân nước ngoài).

4. Việc cung cấp dữ liệu được đề cập, sẽ được đăng ký tại Văn Phòng lãnh sự trong một tệp tin giấy và máy tính đặc biệt là bắt buộc theo luật. Bất kỳ sự từ chối nào liên quan dẫn đến việc không cung cấp dịch vụ.

5. Việc xử lý dữ liệu, được thực hiện bởi các nhân viên được bổ nhiệm cụ thể, sẽ được thực hiện ở chế độ hỗn hợp, thủ công và tự động. Do đó, người nộp hồ sơ sẽ không bao giờ nhận quyết định xử lý thông tin dữ liệu của chính mình.

6. Dữ liệu sẽ được chuyển tới các cơ quan liên quan theo pháp luật Italia, được chỉ định trong danh sách dưới đây:

- Đăng ký AIRE: Nơi cư trú cuối cùng tại Italia (Bộ luật ngày 27 tháng 10 năm 1988, số 470 Đăng ký và điều tra dân số Italia ở nước ngoài) và cho việc trả lương hưu ở nước ngoài, Viện an sinh xã hội quốc gia (INPS) (điều 50, khoản 2, Nghị Định pháp luật ngày 7 tháng 3 năm 2005, số 82 và sửa đổi tiếp theo - Mã quản lý kỹ thuật số/ CAD);
- Tình trạng hôn nhân: Nơi có thẩm quyền (được xác định theo điều 17 Nghị Định của chủ tịch nước cộng hòa/DPR ngày 3 tháng 11 năm 2000, số 396 - Quy định về sửa đổi, đơn giản hóa hệ thống hộ tịch); nơi có thẩm quyền, thay đổi tên / họ (Điều 89 của DPR 396/2000); Viện an sinh xã hội quốc gia (INPS), cho việc trả lương hưu ở nước ngoài (điều 50, khoản 2 của Nghị Định pháp luật ngày 7 tháng 3 năm 2005, số 82, và sửa đổi tiếp theo - Mã quản lý kỹ thuật số/ CAD);
- Bỏ phiếu ở nước ngoài: Nơi cư trú hoặc đăng ký AIRE và Bộ Nội Vụ (Bộ luật ngày 27 tháng 12 năm 2001, số 459 - Quy tắc thực hiện quyền bỏ phiếu của công dân Italia cư trú ở nước ngoài);
- Hộ chiếu điện tử phổ thông và hộ chiếu tạm thời: Bộ Nội Vụ (điều 16 của Bộ luật ngày 21 tháng 11 năm 1967, số 1185 và Quy Định (CE) số 444 năm 2009);
- Giấy thông hành tạm thời: Bộ Nội Vụ Italia, nếu người nộp đơn là công dân Italia hoặc cơ quan có thẩm quyền quốc gia nếu người nộp đơn là công dân của một nước EU khác (Nghị Định EU ngày 25 tháng 6 năm 1996 (96/409/PESC) và điều 23 của Nghị Định Pháp luật ngày 3 tháng 2 năm 2011, số 71);
- Giấy chứng minh thư nhân dân: Nơi đăng ký AIRE và Bộ Nội Vụ (điều 288 của Nghị Định Hoàng Gia/RD ngày 6 tháng 5 năm 1940, số 635 và điều 1 thư d) của Nghị định của Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng/ DPCM ngày 22 tháng 10 năm 1999 số 437);
- Cung cấp mã số thuế và mã PIN cho các cho các dịch vụ viễn thông của Cơ quan Thuế: Bộ Kinh tế và Tài chính (Nghị Định của Bộ Tài Chính ngày 17 tháng 5 năm 2001, số 281 - Quy chế quy định về việc thúc đẩy các vấn đề liên quan đến việc phân bổ mã số thuế và phương pháp trình bày tờ khai và nộp thuế đối với người nộp thuế cư trú ở nước ngoài);
- Phương tiện cơ giới: Đăng ký xe cơ giới / PRA (Nghị định pháp luật ngày 30 tháng 4 năm 1992, số 285 - Bộ luật mới về quốc lộ);
- Các khoản trợ cấp: các dữ liệu được lưu giữ trong các tài liệu của Văn Phòng lãnh sự liên quan và được đưa vào cổng SIBI của MAECI, chỉ có thể được truy cập vào bởi các cơ quan có thẩm quyền của Bộ;
- Cho vay với cam kết hoàn trả: Cơ quan công an và Cơ quan thuế có thẩm quyền (điều 17 Nghị định pháp luật ngày 26 tháng 2 năm 1999, số 46 và điều 1 của Nghị định pháp luật ngày 22 tháng 10 năm 2016, số 193);
- Hồi hương: cơ quan địa phương có thẩm quyền, cơ quan công an, đồn cảnh sát, các cơ quan y tế địa phương ASL (Thông tư MAE số 14 ngày 20.11.1998 "hồi hương lãnh sự"; Công ước Berlin ngày 10.2.1937; Thông tư MAE số 7 ngày 4.4.1979 "giới thiệu về thi thể"; Chỉ thị của Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng ngày 23.9.2011);
- Nhận con nuôi quốc tế: Ủy ban nhận con nuôi quốc tế, Bộ Tư pháp (Sở công lý cho vị thành niên), Tòa án vị thành niên (Bộ Luật ngày 4 tháng 5 năm 1983, số 184);
- Tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ cho tù nhân hoặc người bị giam giữ: cơ quan công an có thẩm quyền, đồn cảnh sát và văn phòng công tố viên, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ-Interpol (Công ước Strasbourg ngày 21 tháng 3 năm 1983 về việc chuyển giao người bị kết án phạt tù; Thông tư số 4 ngày 14.7.2011 "Thông báo cho Cơ quan Tư pháp về tin tức liên quan đến hành vi phạm tội");
- Các tranh chấp nhỏ: Bộ Tư Pháp và Bộ Nội Vụ (Bộ Luật ngày15 tháng 1 năm 1994, số 64, Quy chế (EC) số 2201/2003 Brussels II, Hiến pháp Interpol ngày 13 tháng 6 năm 1956);

- Thừa kế: Nơi cư trú cuối cùng tại Italia hoặc nơi đăng ký AIRE và Cơ quan thuế có thẩm quyền, cho sự thừa kế mở ra ở nước ngoài (điều 46 của Nghị định pháp luật ngày 3 tháng 2 năm 2011, số 71), văn phòng hành chính tòa án có thẩm quyền, cho những thừa kế tại Italia (điều 622 của bộ luật dân sự; điều 52 quy định về việc thi hành Bộ luật Dân sự và các điều khoản chuyển tiếp);
- Chứng thực và hợp pháp hóa: các tài liệu được đề cập được cấp cho bên quan tâm hoặc cho bên thứ ba do người đó ủy quyền;
- Các chức năng trong lĩnh vực hàng hải: tùy thuộc vào thủ tục hành chính cụ thể, Bộ Giao Thông Vận Tải, Tổng Tư Lệnh Quân Đoàn Cảng, Bộ Phát Triển Kinh Tế, Bộ Chính Sách Nông Nghiệp Và Lâm Nghiệp, Cơ Quan Tư Pháp, Cơ Quan Hàng Hải, Viện Hỗ Trợ Quốc Gia Về Tai Nạn Lao Động, thành phố nơi cư trú và nhân viên y tế được ủy thác (Nghị định của hoàng gia ngày 30 tháng 3 năm 1942, số 327 – luật hàng hải, Nghị định của Chủ tịch nước Cộng Hòa ngày 15 tháng 2 năm 1952, số 328 - Quy định về việc thực hiện luật hàng hải, ngoài pháp luật hiện hành đặc biệt áp dụng cho các đối tượng cụ thể);
- Các chức năng liên quan đến trường học: Bộ Giáo Dục, Đại Học và Nghiên Cứu/ MIUR, Văn Phòng Trường Khu Vực/USR, Trường Học Và Trường Đại Học, Bộ Kinh Tế và Tài Chính và Văn phòng tài khoản cục bộ nhà nước / RTS (Nghị Định Pháp Luật ngày 13 tháng 4 năm 2017, số 64).

7. Các dữ liệu sẽ được lưu trữ vô thời hạn, vì lý do chắc chắn về mặt pháp lý và cho việc cấp giấy chứng nhận, ngoại trừ dấu vân tay được thu thập cho hộ chiếu điện tử, được lưu giữ trong thời gian cần thiết cho việc cấp giấy tờ và, tuy nhiên, trong thời gian tối đa là ba mươi ngày.

8. Người liên quan có thể yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân, theo các điều kiện được thành lập của pháp luật hiện hành, để chỉnh sửa thông tin. Trong giới hạn của pháp luật và không ảnh hưởng đến hậu quả của việc cung cấp dịch vụ lãnh sự, họ cũng có thể yêu cầu giới hạn xử lý hoặc từ chối xử lý thông tin. Trong những trường hợp này, bên liên quan phải liên hệ với Tổng Lãnh Sự Quán Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo cho bộ phận quản lý dữ liệu cá nhân RPD của MAECI.

9. Nếu cho rằng quyền của mình đã bị vi phạm, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với bộ phận quản lý dữ liệu cá nhân RPD của MAECI. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với Cơ quan bảo vệ dữ liệu (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 ROMA, điện thoại 0039 06 696771 (tổng đài), email: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it) .

*****************************************

Thông tin bảo vệ cá nhân
liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân
cho mục đích công nhận quyền công dân Italia theo huyết thống
hoặc việc nhập quốc tịch (theo điều 5 và 7, cũng như điều 9, khoản 1, thư c và khoản 2 của bộ luật số 91/1992)
(Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (EU) 2016/679, điều 13)


Việc xử lý dữ liệu cá nhân nhằm mục đích công nhận quyền công dân Italia hoặc trong một số trường hợp nhập quốc tịch (kết hôn, phục vụ tại nước ngoài hoặc có công lao đặc biệt) sẽ dựa trên nguyên tắc hợp pháp, công bằng và minh bạch để bảo vệ các quyền cơ bản và quyền tự do của cá nhân.


Về vấn đề này, xin cung cấp những thông tin sau:
1. Đồng xử lý là Bộ Ngoại Giao và Hợp Tác Quốc Tế (MAECI) của nước Cộng Hòa Italia, trong việc này, theo từng trường hợp cụ thể, tham chiếu với thành phố có thẩm quyền của Italia và Bộ Nội Vụ Italia. Hoạt động của MAECI, trong trường hợp cụ thể này, thông qua Tổng Lãnh Sự Quán Italia tại thành phố Hồ Chí Minh, có địa chỉ như sau:

Tổng Lãnh Sự Quán Italia
Lầu 10 – President Place
Số 93 Nguyễn Du – Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại. +84.28.3827.5445 / 6 - Fax +84.28.3827.5444
E-mail: hochiminh.consolato@esteri.it
PEC: con.hochiminhcity@cert.esteri.it

2. Đối với thắc mắc hoặc khiếu nại, bên quan tâm có thể liên hệ với Người quản lý về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (RPD) của MAECI (địa chỉ bưu điện: Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, điện thoại 0039 06 36911 (tổng đài), mail: rpd@esteri.it, pec: rpd@cert.esteri.it).

3. Các dữ liệu cá nhân được xử lý với mục đích duy nhất là công nhận quyền công dân Italia theo huyết thống, theo quy định tại điều 1 của Bộ Luật ngày 5 tháng 2 năm 1992, số 91, hoặc việc nhập quốc tịch thông qua hôn nhân (điều 5 và điều 7 của Bộ Luật nói trên), cho người phục vụ tại nước ngoài (điều 9, khoản 1, thư c) hoặc cho người có công lao đặc biệt (điều 9, khoản 2). Với mục đích công nhận quyền công dân Italia theo huyết thống, cũng dựa trên các tiêu chuẩn có trong bộ luật dân sự năm 1865 và các điều 1 và 7 của Bộ Luật ngày 13 tháng 6 năm 1912, số 555, để chấp nhận quyền sở hữu quốc tịch Italia của tổ tiên bên quan tâm.

4. Việc cung cấp dữ liệu trong vấn đề này là bắt buộc theo luật cho sự chấp nhận yêu cầu. Đối với việc công nhận quyền công dân Italia theo huyết thống bắt buộc phải được xác nhận từ thông tư của Bộ Nội Vụ số k.28.1 ngày 8 tháng 4 năm 1991, trong khi trong các trường hợp nhập quốc tịch từ điều 1 của DPR ngày 18 tháng 4 năm 1994, số 362, Quy Định điều chỉnh các thủ tục nhập quốc tịch Italia.

5. Việc xử lý dữ liệu, được thực hiện bởi các nhân viên được bổ nhiệm cụ thể, sẽ được thực hiện ở chế độ hỗn hợp, thủ công và tự động. Do đó, người nộp hồ sơ sẽ không bao giờ nhận quyết định xử lý thông tin dữ liệu của chính mình.

6. Dữ liệu sẽ được chuyển tới thành phố chịu trách nhiệm của Italia để chuyển đăng ký theo điều 17 của DPR ngày 3 tháng 11 năm 2000, số 396. Trong trường hợp nhập quốc tịch, thông tin dữ liệu sẽ được chuyển tới Bộ Nội Vụ Italia.

7. Dữ liệu sẽ được lưu giữ vô thời hạn, vì lý do chắc chắn về mặt pháp lý và cho việc cấp giấy chứng nhận.

8. Người liên quan có thể yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân, theo các điều kiện được thành lập của pháp luật hiện hành, để chỉnh sửa những thông tin mới nhất. Trong giới hạn của pháp luật và không ảnh hưởng đến hậu quả của việc theo dõi thủ tục hành chính, họ cũng có thể yêu cầu giới hạn xử lý hoặc từ chối xử lý thông tin. Trong những trường hợp này, bên liên quan phải liên hệ với Tổng Lãnh Sự Quán Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo cho bộ phận quản lý dữ liệu cá nhân RPD của MAECI.

9. Nếu cho rằng quyền của mình đã bị vi phạm, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với bộ phận quản lý dữ liệu cá nhân RPD của MAECI. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với Cơ quan bảo vệ dữ liệu (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 ROMA, điện thoại 0039 06 696771 (tổng đài), email: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it) .

*******************************

Thông tin về bảo vệ cá nhân
liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân với mục đích cấp thị thực nhập cảnh ở Italia và trong khu vực Schengen
(Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (EU) 2016/679, điều 13)

Việc xử lý dữ liệu cá nhân cần thiết cho mục đích cấp thị thực nhập cảnh ở Italia và trong khu vực Schengen sẽ dựa trên các nguyên tắc hợp pháp, công bằng và minh bạch để bảo vệ các quyền cơ bản và quyền tự do của cá nhân.

Về vấn đề này, xin cung cấp những thông tin sau:
10. Bộ phận xử lý dữ liệu là Bộ Ngoại Giao và Hợp Tác Quốc Tế (MAECI) của nước Cộng Hoà Italia, trong trường hợp cụ thể này hoạt động thông qua:


Tổng Lãnh Sự Quán Italia
Lầu 10 – President Place
Số 93 Nguyễn Du – Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại. +84.28.3827.5445 / 6 - Fax +84.28.3827.5444
E-mail: hochiminh.consolato@esteri.it
PEC: con.hochiminhcity@cert.esteri.it

Và công ty:
VFS Global
Trụ sở tại Resco Building
Số 94-96 Nguyễn Du – Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại. +84.28.3521.2002
E-mail: info.itvn@vfshelpline.com

11. Đối với thắc mắc hoặc khiếu nại, bên quan tâm có thể liên hệ với Ban quản lý về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (RPD) của MAECI (địa chỉ bưu điện: Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, điện thoại 0039 06 36911 (tổng đài), mail: rpd@esteri.it, pec: rpd@cert.esteri.it).
12. Dữ liệu cá nhân được yêu cầu cho sự cần thiết để đánh giá đơn xin thị thực nhập cảnh vào Italia và trong khu vực Schengen của công dân một quốc gia không phải là thành viên của Liên minh Châu Âu, vì vậy bắt buộc phải có thị thực.
13. Việc cung cấp dữ liệu trong vấn đề này là bắt buộc đối với việc xử lý hồ sơ xin thị thực và bất kỳ sự từ chối nào về việc cung cấp dữ liệu được yêu cầu sẽ không được chấp nhận.
14. Việc xử lý dữ liệu, được thực hiện bởi các nhân viên được bổ nhiệm cụ thể, sẽ được thực hiện ở chế độ thủ công và tự động. Đặc biệt, dữ liệu sẽ được nhập vào Hệ Thống Thông Tin Thị Thực (VIS), một ngân hàng dữ liệu được thiết lập bởi Quy chế CE số 767/2008 của Nghị Viện Châu Âu và Hội Đồng ngày 9 tháng 7 năm 2008.

15. Trong việc áp dụng quy định Châu Âu về khu vực "Schengen" (đặc biệt, trong Quy chế CE số 810/2009 ngày 13 tháng 7 năm 2009, thiết lập bộ quy tắc về cộng đồng của thị thực), dữ liệu sẽ được chuyển tới các cơ quan an ninh có thẩm quyền của Italia, cũng như cho các cơ quan có thẩm quyền của Liên Minh Châu Âu và của các quốc gia thành viên khác.

16. Tuân thủ các quy tắc được đặt ra bởi quy chế thiết lập VIS, thông tin dữ liệu sẽ được lưu giữ trong thời hạn tối đa là năm năm.

17. Người liên quan có thể yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân và hiệu chỉnh thông tin của mình. Trong phạm vi pháp luật cho phép và chịu bất kỳ hậu quả nào về kết quả của đơn xin thị thực, họ cũng có thể yêu cầu hủy bỏ các dữ liệu đó, cũng như giới hạn xử lý hoặc từ chối xử lý. Trong những trường hợp này, bên liên quan phải gửi yêu cầu cụ thể đến Tổng Lãnh Sự Quán Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo cho bộ phận quản lý dữ liệu cá nhân RPD của MAECI.

18. Nếu cho rằng quyền của mình đã bị vi phạm, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với bộ phận quản lý dữ liệu cá nhân RPD của MAECI. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với Cơ quan bảo vệ dữ liệu (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 ROMA, điện thoại 0039 06 696771 (tổng đài), email: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it) .


106