This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

L’Italia sostiene il Vietnam con oltre 800 mila dosi di vaccino AstraZeneca /Ý tài trợ cho Việt Nam hơn 800.000 liều vắc xin AstraZeneca

Date:

08/30/2021


L’Italia sostiene il Vietnam con oltre 800 mila dosi di vaccino AstraZeneca /Ý tài trợ cho Việt Nam hơn 800.000 liều vắc xin AstraZeneca

L’Italia ha disposto una donazione di 812.060 dosi di vaccino AstraZeneca al Vietnam, che saranno consegnate nelle prossime settimane tramite la Global COVAX Facility, il programma internazionale coordinato dalle Nazioni Unite e dal GAVI per promuovere l’accesso universale e l’equa distribuzione di vaccini anti Covid-19.

Come affermato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi in un suo messaggio al Primo Ministro vietnamita Pham Minh Chinh, "la solidarietà e lo spirito di cooperazione costituiscono da sempre capisaldi dell’azione internazionale dell’Italia. La pandemia da Covid-19 ha reso più che mai evidente la necessità di attenersi a tali principi per il raggiungimento di risultati efficaci e sostenibili sulla via della ripresa economica, sociale e sanitaria".

Per questi motivi, l'Italia ha sostenuto la creazione della Global COVAX Facility ed è uno dei suoi maggiori donatori finanziari. In occasione del Global Health Summit promosso dalla Presidenza italiana del G20, il nostro Paese si è impegnato inoltre a donare 15 milioni di dosi a una serie di Paesi prioritari, tra cui in particolare il Vietnam.

In qualità di partner di sviluppo dell’ASEAN, l’Italia è anche tra i principali finanziatori dell'ASEAN Covid-19 Response Fund con un apporto di oltre 2 milioni USD.

Il contributo italiano rafforza l’azione collettiva dell’Unione Europea in Vietnam nell’ambito del progetto “Team Europe”.

Nello spirito del partenariato strategico e della sincera amicizia che lega i due Paesi, l’Italia è saldamente al fianco del Vietnam nella lotta al Covid-19.

----------------------------------------------------

Ý đã tài trợ 812.060 liều vắc xin AstraZeneca cho Việt Nam. Số vắc xin này sẽ được chuyển trong những tuần tới thông qua Cơ chế Global COVAX Facility, chương trình quốc tế do Liên hợp quốc và GAVI điều phối nhằm thúc đẩy việc tiếp cận và phân phối bình đẳng vắc xin chốngCovid- 19.

Như Thủ tướng Mario Draghi đã khẳng định trong thông điệp gửi tới Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, "đoàn kết và tinh thần hợp tác luôn là nền tảng trong hành động quốc tế của Italy. Đại dịch Covid-19 đã chỉ rõ cho chúng ta thấy cần phải tuân thủ các nguyên tắc này để đạt được kết quả hiệu quả và bền vững trên con đường phục hồi kinh tế, xã hội và sức khỏe”.

Vì những lý do này, Ý đã ủng hộ việc thành lập Cơ chế Global COVAX Facility và là một trong những nhà tài trợ tài chính lớn nhất. Nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh Y tế Toàn cầu do Italia – nước Chủ tịch luân phiên G20 đồng chủ trì, quốc gia chúng tôi đã cam kết tài trợ 15 triệu liều cho hàng loạt quốc gia ưu tiên, trong đó đặc biệt là Việt Nam.

Là đối tác phát triển của ASEAN, Italia cũng là một trong những quốc gia tài trợ chính của Quỹ ASEAN Ứng phó Covid-19 với khoản đóng góp hơn 2 triệu USD.

Sự đóng góp của Ý tăng cường hoạt động tập thể của Liên minh Châu Âu tại Việt Nam trong khuôn khổ dự án "Team Europe".

Trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược và tình hữu nghị chân thành gắn bó hai quốc gia, nước Ý luôn sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống lại Covid-19.


423