This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

RIGENERAZIONE URBANA E PATRIMONIO CULTURALE. L’ITALIAN DESIGN DAY 2021 IN VIETNAM / ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG VIỆC BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA. NGÀY THIẾT KẾ Ý 2021 TẠI VIỆT NAM

Date:

07/09/2021


RIGENERAZIONE URBANA E PATRIMONIO CULTURALE. L’ITALIAN DESIGN DAY 2021 IN VIETNAM / ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG VIỆC BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA. NGÀY THIẾT KẾ Ý 2021 TẠI VIỆT NAM

Hanoi-HCMC-Milano, 8-9 luglio 2021 - L'edizione 2021 dell'Italian Design Day in Vietnam ha visto la realizzazione di due webinar ibridi, uno sul tema della rigenerazione urbana e l'altro su quello delle tecnologie applicate alla conservazione del patrimonio culturale, entrambi animati dall'Architetto Massimo Roj (Progetto CMR), Ambasciatore del design Italiano in Vietnam 2021.

Il primo webinar, dal titolo "Urban Regeneration", si è svolto l'8 luglio, con una cabina di regia allestita presso la National University of Civil Engineering (NUCE) di Hanoi. Massimo Roj, collegato da Milano, ha illustrato la sua visione delle relazioni sociali quali nucleo vivente dello spazio urbano, sottolineando come i moderni approcci concettuali di rigenerazione urbana rifuggano dal protagonismo dei progettisti per focalizzarsi su continuità funzionale e culturale e sostenibilità ("less ego, more eco"). Ciò si ritrova nei progetti realizzati da Progetto CMR in Italia e in Vietnam. Tra questi, la sede dell'azienda, il nuovo complesso di uffici "The Sign", l'area EXPO 2015, il Nuovo Stadio e quartiere di San Siro, tutti a Milano, e il masterplan di Thanh Liet in Vietnam. Spazi verdi, riuso e scelta di materiali, riduzione dell'impiego di risorse fungono da capisaldi di una progettualità capace di coniugare socialità e sicurezza spaziale, di esaltare la continuità culturale e identitaria, nonché' di integrarsi nel contesto territoriale secondo un modello di "citta' policentrica". Roj ha ricordato anche l'importanza del legame tra zone urbane e rurali e il movimento italiano delle "slow cities".

La Prof.ssa Le Quynh Chi, Vicedirettrice del Dipartimento di Pianificazione Urbana presso la NUCE, ha invece illustrato diversi progetti di riqualificazione urbana condotti dagli studenti in occasione di precedenti eventi co-organizzati da Ambasciata e Consolato Geneale, come la trasformazione della stazione ferroviaria di Gia Lam a Hanoi in spazio multifunzionale e creativo.

La tecnologia applicata alla conservazione del patrimonio culturale ha fatto invece da sfondo al webinar dell'indomani, 9 luglio, la cui cabina di regia è stata allestita presso il Consolato Generale a Ho Chi Minh City. Massimo Roj ha illustrato progetti di rigenerazione urbana eseguiti in Italia, Vietnam e Cina in una ottica di contaminazione culturale quale fattore idoneo, ove correttamente interpretato, a non banalizzare la difficile ricerca, specie in Asia, di un efficace equilibrio tra tradizione e modernità. Tra i progetti esposti, il Generator Hostels a Venezia, la Vietnam House di Ho chi Minh City e il complesso residenziale Diamond Ville sempre a Ho Chi Minh City.

Il restauratore Giacomo Dini, da alcuni mesi in Vietnam per conto dell'Istituto per l'Arte e il Restauro "Palazzo Spinelli" nel recupero di Villa "La Voile" in Ho Chi Minh City, e Luigi Campanale, CEO dello studio SCE Project Asia, hanno rispettivamente illustrato l'importanza di un approccio scientifico nella conservazione del bene culturale sottoposto a recupero, e le peculiarità del tessuto urbano di Ho Chi Minh City, dove le vestigia del passato sono meno sistematizzate e evidenti rispetto ad altri centri storici vietnamiti come Hanoi o Hue. Campanale ha illustrato un interessante progetto di riqualificazione dell'area del mercato di Ben Thanh, realizzato in occasione di un concorso indetto dalla locale municipalità. L'evento si è quindi chiuso con una presentazione, a cura di un gruppo di esperti del RMIT, dell'approccio urbanistico adottato nel Distretto 4 di Ho Chi Minh City, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030: la sostenibilità - con un occhio di riguardo per le future generazioni - l'inclusività, lo sviluppo economico e l'integrazione rispetto alle aree circostanti.

Video integrale del webinar del 9 luglio disponibile qui

****************************

Hà Nội – TPHCM – Milan, ngày 08-09 tháng 07 năm 2021 – Ngày thiết kế Ý tại Việt Nam 2021 gồm hai hội thảo với chủ đề “Tái sinh một số khu đô thị” và “Ứng dụng công nghệ trong việc bảo tồn di sản văn hóa”. Hai hội thảo đều có sự tham dự và thuyết trình của KTS. Massimo Roj (CMR), Đại sứ Ngày thiết kế Ý tại Việt Nam 2021.

Hội thảo trực tuyến thứ nhất với chủ đề “Tái sinh một số khu đô thị” đã diễn ra vào ngày 8 tháng 7 với đầu cầu chính tại Đại học Xây dựng Hà Nội (NUCE). Từ Milan, KTS. Massimo Roj đã có bài trình bày minh họa tầm nhìn của mình về các mối quan hệ xã hội, hạt nhân sống của không gian đô thị. Bài trình bày cũng nhấn mạnh đến những cách tiếp cận hiện đại trong tái sinh đô thị thoát ra khỏi những ảnh hưởng của các nhà thiết kế nổi bật để tập trung vào tính liên tục và bền vững về văn hóa và công năng (“giảm cái tôi, tăng sinh thái”). Cách tiếp cận này được thể hiện rõ trong các dự án do Progetto CMR thực hiện tại Ý và Việt Nam. Những dự án này bao gồm: trụ sở chính của công ty, tổ hợp văn phòng "The Sign" mới, khu vực triễn lãm EXPO 2015, Sân vận động Mới và quận San Siro, tất cả đều ở Milan, và quy hoạch tổng thể xã Thanh Liệt tại Việt Nam. Không gian xanh, tái sử dụng và lựa chọn vật liệu phù hợp, giảm sử dụng tài nguyên là những yếu tố nền tảng của một dự án đặc trưng bởi khả năng kết hợp giữa yếu tố xã hội và an toàn không gian, tăng cường tính liên tục của văn hóa và bản sắc, cũng như sự gắn kết vào bối cảnh lãnh thổ theo mô hình của "thành phố" "đa tâm". Roj cũng đã tái hiện lại tầm quan trọng của mối liên kết giữa thành thị và nông thôn và phong trào của “thành phố chậm” ở Ý.

Giáo sư Lê Quỳnh Chi, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Đô thị tại NUCE, đã giới thiệu một số dự án tái phát triển đô thị do các sinh viên thực hiện nhân các sự kiện trước đây do Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Italia đồng tổ chức gồm chuyển đổi Ga Gia Lâm Hà Nội thành không gian sáng tạo, đa chức năng.

Hội thảo thứ hai của Ngày thiết kế Ý với chủ đề “Ứng dụng công nghệ trong việc bảo tồn di sản văn hóa” đã diễn ra vào ngày 9 tháng 7 với đầu cầu chính được đặt tại Tổng Lãnh sự quán Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội thảo này, Massimo Roj đã giới thiệu các dự án tái tạo đô thị được thực hiện ở Ý, Việt Nam và Trung Quốc với quan điểm sự lai tạp văn hóa nên được chấp nhận, nếu được diễn giải đúng, thì công cuộc tìm kiếm đầy khó khăn của sự cân bằng giữa truyền thống và hiện đại, đặc biệt tại châu Á không xem nhẹ. Trong số các dự án được giới thiệu tại hội thảo, có dự án Generator Hostels ở Venice, và hai dự án tại TPHCM: Vietnam House và khu dân cư Diamond Ville.

Chuyên gia phục hồi Di sản văn hóa Giacomo Dini, đại diện cho dự án phục hồi biệt thự "La Voile" tại Thành phố Hồ Chí Minh của Viện Nghệ thuật và Phục chế "Palazzo Spinelli" và Luigi Campanale, Giám đốc điều hành của studio SCE Project Asia, đã lần lượt minh họa tầm quan trọng của phương pháp tiếp cận khoa học trong việc bảo tồn các công trình di sản văn hóa, và nét đặc thù của cấu trúc đô thị Thành phố Hồ Chí Minh – nơi các dấu tích của quá khứ ít được hệ thống hóa hơn so với các trung tâm lịch sử khác của Việt Nam như Hà Nội hoặc Huế. Ông Campanale đã có bài trình bày thú vị về dự án tái phát triển khu vực chợ Bến Thành. Dự án này được thực hiện nhân cuộc thi do chính quyền địa phương tổ chức. Ngày thiết kế Ý được khép lại với phần trình bày của nhóm chuyên gia từ đại học RMIT về Phương án quy hoạch đô thị được thực hiện tại quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, phù hợp với các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030: bền vững - hướng tới thế hệ tương lai - hòa nhập , phát triển kinh tế và hội nhập với các vùng lân cận.

Nhấn vào đây để xem video hội thảo “Ứng dụng công nghệ trong việc bảo tồn di sản văn hóa”

 

idd 2021 13

 


417