This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

IMMATRICOLAZIONE UNIVERSITA’ ITALIANE PER GLI STUDENTI STRANIERI, ANNO ACCADEMICO 2021-2022 / ĐĂNG KÝ GHI DANH VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ý ĐỐI VỚI SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI NĂM HỌC 2021-2022

Date:

04/27/2021


IMMATRICOLAZIONE UNIVERSITA’ ITALIANE PER GLI STUDENTI STRANIERI, ANNO ACCADEMICO 2021-2022 / ĐĂNG KÝ GHI DANH VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ý ĐỐI VỚI SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI NĂM HỌC 2021-2022

Informiamo tutti gli studenti che sono aperte le pre-iscrizioni alle università italiane per l’anno accademico 2021-2022.

Lo studente straniero interessato deve registrarsi sul portale www.universitaly.it e seguire le istruzioni. In un secondo momento verranno rese note le procedure per la richiesta di visto.

La procedura di cui sopra si applica, oltre che alle Università, anche alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici (SSML), agli Istituti di Specializzazione in Psicoterapia e ai Corsi di Specializzazione Tecnica post-diploma organizzati dagli Istituti Tecnici Superiori.

Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza gli studenti possono rivolgersi all’ufficio di Uni-Italia in Vietnam, all’indirizzo: info@uni-italia.vn o al numero (0084) 2438240579 (www.uni-italia.net) e all’Ufficio Culturale dell’Ambasciata all’indirizzo: culturale.hanoi@esteri.it o al numero (0084) 24 38256256 int. 116.

Per un orientamento generale sul sistema universitario italiano e per approfondimenti sull’offerta formativa rivolta ai giovani vietnamiti, consigliamo di visitare il sito unismartitaly.education.ice.it che contiene la registrazione di tutti i webinar realizzati durante la fiera virtuale UniSmartItaly. Study and work with Italy (Vietnam, 16-24 aprile 2021)(Vietnam, 16-24 aprile 2021).

**********************************************************

Chúng tôi thông báo tới các bạn sinh viên rằng việc đăng kí ghi danh vào các trường Đại học Ý năm học 2021-2022 đã được mở.

Sinh viên nước ngoài quan tâm phải đăng ký trên cổng điện tử www.univeritaly.it và làm theo hướng dẫn. Thủ tục xin cấp visa sẽ được thông báo tiếp theo.

Việc đăng ký nêu trên áp dụng đối với tất cả các trường Đại học cũng như các cơ sở đào tạo Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), Scuole Superiori per Mediatori Linguistici (SSML), Istituti di Specializzazione in Psicoterapia và các Khóa học Sau đại học Chuyên ngành Kỹ thuật thuộc các Học viện Kỹ thuật cao (Istituti Tecnici Superiori).

Để biết thêm thông tin và nhận được sự hỗ trợ, sinh viên có thể liên hệ với Văn phòng Uni-Italia theo địa chỉ email: info@uni-italia.vn hoặc số điện thoại (0084) 24.38240579 (www.uni-italia.net) và Phòng Văn hóa Đại Sứ quán theo địa chỉ email: culturale.hanoi@esteri.it hoặc theo số điện thoại (0084) 24.38256256 máy lẻ 116.

Để hiểu khái quát về hệ thống đào tạo Đại học Ý và hiểu sâu hơn về các cơ hội đào tạo cho các bạn trẻ Việt Nam, chúng tôi mời các bạn truy cập trang web unismartitaly.education.ice.it trong đó có ghi lại tất cả các webina được diễn ra trong Triển lãm trực tuyến UniSmartItaly.Study and work with Italy (Vietnam, 16-24 tháng 4 năm 2021)16-24 tháng 4 năm 2021).


397