This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

INFORMAZIONI SULLA RIPRESA RILASCIO VISTI / THÔNG TIN VỀ VIỆC MỞ CỬA CẤP LẠI MỘT SỐ LOẠI THỊ THỰC

Date:

09/28/2020


INFORMAZIONI SULLA RIPRESA RILASCIO VISTI / THÔNG TIN VỀ VIỆC MỞ CỬA CẤP LẠI MỘT SỐ LOẠI THỊ THỰC

L’Italia ha ripreso il rilascio delle seguenti categorie di visti: per affari, cure mediche, invito (visita a partner con il quale ci sia una stabile e duratura relazione), motivi religiosi, ricerca, studio, gara sportiva, transito, trasporto, missione (visita ufficiale e diplomatici), lavoro autonomo, lavoro subordinato, adozioni.

Per favorire quanto più possibile gli scambi economici tra Italia e Vietnam, i viaggiatori che arriveranno in Italia per partecipare a manifestazioni fieristiche di livello internazionale non saranno sottoposti a isolamento fiduciario obbligatorio. Si ricorda, inoltre, che è possibile recarsi in Italia - senza obbligo di isolamento fiduciario - fino a 5 giorni per indifferibili ragioni di lavoro.

Per tutte le informazioni in merito è possibile rivolgersi all’Ufficio Visti del Consolato Generale (e-mail: hochiminh.visti@esteri.it).

******************************

Italia mở cửa cấp lại một số loại visa cho các mục đích sau: công tác, chữa bệnh, thư mời (thăm partner đã có quan hệ tình cảm một thời gian dài và ổn định), tôn giáo, nghiên cứu, đi học, thi đấu thể thao, quá cảnh, vận tải, công vụ (chuyến thăm chính thức và ngoại giao), đi làm tự chủ, đi làm thuê, con nuôi.

Để tạo điều kiện hơn nữa cho việc giao lưu kinh tế giữa Italia và Việt Nam, đương đơn đến Ý để tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế không bắt buộc phải cách ly . Ngoài ra, xin lưu ý rằng đương đơn có thể đến Ý với các mục đích công tác tối đa 5 ngày cũng không phải thực hiện việc cách ly.

Để biết thêm thông tin, đương đơn có thể liên hệ với Phòng Visa (e-mail: hochiminh.visti@esteri.it).


332