This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Iniziano le attività formative di Global Embassy, rappresentante ufficiale di Reggio Children in Vietnam/ bắt đầu các hoạt động đào tạo của Global Embassy, đại diện chính thức của Reggio Children tại Việt Nam

Date:

08/13/2020


Iniziano le attività formative di Global Embassy, rappresentante ufficiale di Reggio Children in Vietnam/ bắt đầu các hoạt động đào tạo của Global Embassy, đại diện chính thức của Reggio Children tại Việt Nam

Iniziano oggi a HCMC le attività formative di Global Embassy, rappresentante ufficiale di Reggio Children in Vietnam. Il metodo educativo Reggio Children, sviluppatosi a Reggio Emilia per opera del pedagogo Loris Malaguzzi di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita, guarda al bambino come soggetto e portatore di diritti, che apprende e cresce nella relazione con gli altri. Reggio Children è una eccellenza italiana presente in numerosi paesi e promossa internazionalmente grazie ad un accordo con il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Formuliamo a Global Embassy, al suo fondatore Thanh Bui e al suo staff i migliori auguri e siamo felici di assicurargli la nostra massima collaborazione.

https://globalembassy.edu.vn/

https://www.facebook.com/watch/?v=222738439080675

 

*****************

Hôm nay tại Tp. Hồ Chí Minh bắt đầu các hoạt động đào tạo của Global Embassy, đại diện chính thức của Reggio Children tại Việt Nam. Phương pháp giáo dục Reggio Children, được phát triển ở vùng Reggio Emilia bởi nhà sư phạm Loris Malaguzzi, người mà năm nay chúng ta tưởng nhớ một trăm năm ngày sinh, coi trẻ em như một chủ thể chính mang đầy đủ các quyền, trẻ học hỏi và phát triển trong mối quan hệ với những người xung quanh. Reggio Children là một tinh hoa của Italia có mặt tại nhiều quốc gia và được quảng bá ra quốc tế nhờ vào một thỏa thuận của Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế. Chúng tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Global Embassy, người sáng lập Thanh Bùi và các nhân viên của ông và chúng tôi rất vui được đảm bảo với ông về sự hợp tác toàn diện của chúng tôi.

https://globalembassy.edu.vn/

https://www.facebook.com/watch/?v=222738439080675


323