This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

GRAND TASTING FRESCOBALDI A HCMC. L’ESPANSIONE DEI VINI ITALIANI DI QUALITA’ IN VIETNAM/ BUỔI TIỆC THỬ RƯỢU VANG FRESCOBALDI TẠI TP. HCM. MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG RƯỢU Ý CHẤT LƯỢNG TẠI VIỆT NAM

Date:

07/23/2020


GRAND TASTING FRESCOBALDI A HCMC. L’ESPANSIONE DEI VINI ITALIANI DI QUALITA’ IN VIETNAM/ BUỔI TIỆC THỬ RƯỢU VANG FRESCOBALDI TẠI TP. HCM. MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG RƯỢU Ý CHẤT LƯỢNG TẠI VIỆT NAM

HCMC, 22 luglio 2020 – Uno dei più antichi produttori italiani, con oltre 700 anni di storia alle spalle, protagonista di un evento speciale nel cuore di Saigon. Il Grand Tasting Frescobaldi, organizzato dai distributori locali di Malthop-Winecellar nell’iconico hotel Park Hyatt di Saigon, ha offerto una vetrina di eccezione alle straordinarie bottiglie di uno dei massimi produttori italiani, che vanta nel proprio campionario alcuni tra i più apprezzati vini al mondo come Luce, Ornellaia e Masseto.
Pur di dimensioni ancora modeste, il mercato del vino in Vietnam è in promettente espansione, trainato dall’industria dell’ospitalità e dall’aumento della capacità di reddito della classe media. Nel suo intervento di apertura, il Console Generale Dante Brandi ha illustrato il significato del vino per l’Italia (con numeri che vedono il nostro paese stabilmente al primo posto al mondo per quantità di produzione, superficie coltivata e numero di vitigni autoctoni) e la costante crescita delle sue esportazioni in Vietnam negli ultimi cinque anni. Ulteriori prospettive di penetrazione per i vini italiani, che già godono di una quota di mercato vicina al 20 per cento, arriveranno dall’accordo di libero scambio tra Unione Europea e Vietnam e dal relativo, progressivo allentamento dei dazi sulle bevande alcoliche, nonché dall’espansione della cultura del vino nel paese specie tra i giovani. Coerentemente, ha ricordato Brandi, il vino italiano è protagonista di molte delle iniziative di promozione integrata promosse dal Sistema Italia (Ambasciata, Consolato Generale, ICE e Camera di Commercio) in Vietnam.

 

* * * * *


Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22.07.2020 - Một trong những nhà sản xuất lâu đời nhất của Ý, với hơn 700 năm lịch sử, nhân vật chính của sự kiện đặc biệt ở trung tâm Sài Gòn. Buổi tiệc thử rượu Frescobaldi, được tổ chức bởi các nhà phân phối Malthop-Winecellar địa phương tại khách sạn Park Hyatt mang tính biểu tượng ở Sài Gòn, đã giới thiệu một cách xuất sắc những chai rượu tuyệt vời của một trong những nhà sản xuất lớn nhất của Ý, có trong danh mục rượu vang được tìm kiếm nhiều nhất ở cấp độ toàn cầu như Luce, Ornellaia và Masseto.
Mặc dù vẫn còn khiêm tốn về quy mô, thị trường rượu vang tại Việt Nam đang hứa hẹn mở rộng, được thúc đẩy bởi ngành khách sạn và bởi sự gia tăng khả năng thu nhập của tầng lớp trung lưu. Trong bài phát biểu khai mạc, ông Tổng Lãnh Sự Dante Brandi đã minh họa ý nghĩa của rượu vang đối với Ý (với những con số nhìn thấy đất nước chúng ta luôn ở vị trí đứng đầu trên thế giới về số lượng sản xuất, diện tích canh tác và số cây nho bản địa) và tăng trưởng ổn định của xuất khẩu sang Việt Nam trong năm năm qua. Triển vọng thâm nhập hơn nữa đối với rượu vang Ý, vốn chiếm thị phần gần 20%, sẽ đến từ hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam và các bên liên quan, giảm thuế lũy tiến đối với đồ uống có cồn, cũng như mở rộng văn hóa sử dụng rượu vang trong nước đặc biệt là trong giới trẻ. Một cách nhất quán, ông Brandi nhớ lại, rượu vang Ý là nhân vật chính của nhiều sáng kiến xúc tiến tích hợp được thúc đẩy bởi Hệ Thống Italia (Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán, Thương và Phòng Thương Mại Ý) tại Việt Nam.


320