This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE ICHAM 2020 / ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN ICHAM 2020

Date:

02/20/2020


ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE ICHAM 2020 / ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN ICHAM 2020

HCMC, 20 febbraio 2020 – L’annuale Assemblea Generale dell’ICHAM (Camera di Commercio italiana in Vietnam) si è tenuta in serata nelle due sedi di HCMC e Hanoi, unite in videoconferenza, con la partecipazione dei rappresentanti dell’Ambasciata d’Italia a Hanoi, del Console Generale a HCMC e del Direttore dell’Ufficio ICE per il Vietnam.

In rappresentanza degli oltre 90 associati, l’assemblea ha nominato il nuovo consiglio direttivo per il periodo 2020-2023 e il piano strategico 2020. L’agenda della conferenza inoltre ha compreso il rapporto sulle attività 2019.

L’evento, oltre a marcare un rilevante passaggio statutario di questa istituzione attiva da oltre 10 anni, ha offerto modo di approfondire le valutazioni sullo stato delle relazioni economiche tra i due paesi nel presente passaggio congiunturale.

Il Consolato Generale d’Italia augura buon lavoro ai membri del nuovo direttivo, rinnovando il partecipato impegno nel lavorare insieme a ICHAM, che è componente attiva di Eurocham, per lo sviluppo delle relazioni bilateriali in campo economico e commerciale tra Italia e Vietnam.

**********

TPHCM Ngày 20 Tháng 02 Năm 2020 - Đại hội thường niên của ICHAM - Phòng thương mại Ý tại Việt Nam đã diễn ra vào tối qua tại 2 địa điểm TPHCM và Hà Nội, được kết nối thông qua videoconference với sự hiện diện của Đại Sứ quán Ý tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Ý tại TPHCM và Giám đốc Thương vụ Ý tại Việt Nam.

Đại diện cho hơn 90 thành viên, hội nghị đã bổ nhiệm Hội đồng quản trị mới cho giai đoạn 2020-2023, thông qua số dư ngân sách năm 2019 và chiến lược hoạt động năm 2020.

Sự kiện này, ngoài việc đánh dấu một sự thông qua về mặt pháp lý quan trọng của hiệp hội đã được duy trì hơn 10 năm nay, cũng đã giúp đánh giá về hiện trạng quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia trong bối cảnh kinh tế hiện nay.

Tổng Lãnh sự quán Ý chúc tất cả các thành viên mới của Hội đồng quản trị một nhiệm kỳ mới đầy thành công và cam kết hợp tác cùng ICHAM - một thành viên tích cực của #Eurocham và một nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển quan hệ kinh tế giữa Ý và Việt.


292