This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

VMARK Interior Design Week / Tuần lễ thiết kế nội thất VMARK

Date:

05/20/2019


VMARK Interior Design Week / Tuần lễ thiết kế nội thất VMARK

VMARK Interior Design Week

"L'Italia non è associata al design, l'Italia è il design. Siamo pronti a forgiare un'alleanza efficace per perseguire un grande design in Vietnam"

Il Console Generale Dante Brandi ha inaugurato la prima edizione della VMARK Interior Design Week, organizzata dalla Vietnam Design Association e che si è svolta dal 17 al 20 Maggio ad Ho Chi Minh City presso il Reverie Saigon Hotel e al Vo Thi Sau Convention HallVo Thi Sau Convention Hall.

L’eccellenza del design italiano e dei suoi marchi si è combinata a quella culturale e dello stile di vita per arricchire di emozioni e nuove idee la VMARK Interior Design Week.

Due attori del Sistema Italia hanno animato un weekend ricco di eventi e novità: oltre al Consolato Generale d’Italia ad Ho Chi Minh City, la prima edizione di VMARK ha visto anche la partecipazione di ICHAM-Camera di Commercio Italiana in Vietnam. Presenti anche marchi italiani come iGuzzini, Brionvega e Vimar, con il significativo intervento di Massimiliano Guzzini, Vicepresidente di iGuzzini sulla storia di una delle imprese italiane di eccellenza del settore dell’illuminazione, durante una sessione dei lavori.

La VMARK Interior Design Week costituisce un nuovo e stimolante appuntamento per designer, architetti e stakeholder vietnamiti alla ricerca di un grande design e un appuntamento estremamente significativo per consolidare il ruolo dell’Italia quale partner di riferimento del Vietnam nel settore del design.

                                                       --------------------------------------------------------

Tuần lễ thiết kế nội thất VMARK

"Ý không chỉ liên quan đến thiết kế, mà Ý chính là thiết kế. Chúng tôi sẵn sàng tạo nên một liên minh hiệu quả để theo đuổi thiết kế tuyệt vời tại Việt Nam"

Ngài Tổng Lãnh Sự Dante Brandi đã khai mạc Tuần lễ Thiết kế Nội thất VMARK lần đầu tiên do Hiệp Hội Thiết Kế Việt Nam tổ chức và diễn ra từ ngày 17 đến 20 tháng 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh tại Khách sạn Reverie Saigon và Trung Tâm Hội Nghị Võ Thị Sáu.

Những thiết kế Ý xuất sắc và các thương hiệu đã kết hợp với văn hóa và phong cách sống để làm phong phú Tuần Lễ Thiết Kế Nội Thất VMARK với cảm xúc và ý tưởng mới.

Hai diễn viên của “Hệ thống Ý” làm náo động cuối tuần với đầy những sự kiện và tin tức: Ngoài Tổng Lãnh Sự Quán Ý tại Thành phố Hồ Chí Minh, sự kiện lần đầu tiên của VMARK có sự tham gia của ICHAM- Phòng Thương mại Ý tại Việt Nam. Cũng có mặt các thương hiệu Ý như iGuzzini, Brionvega và Vimar, với bài phát biểu quan trọng của ông Massimiliano Guzzini, Phó chủ tịch của iGuzzini về lịch sử của một trong những công ty xuất sắc của Ý trong lĩnh vực chiếu sáng, trong một phiên làm việc.

Tuần lễ thiết kế nội thất VMARK là một điểm hẹn mới và thú vị cho các nhà thiết kế, kiến trúc sư và những người liên quan của Việt Nam trong việc tìm kiếm thiết kế tuyệt vời và là một cuộc hẹn cực kỳ quan trọng để củng cố vai trò là đối tác của Việt Nam trong lĩnh vực thiết kế.

 

 


228