This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Biểu mẫu

 

Biểu mẫu

Đơn Visa

V1 - Đơn xin thị thực vào khối Schengen (Loại C)(Loại C)

V2 - Đơn xin thị thực vào Italia (Loại D) - Mẫu đơn tiếng Ý

V3 - Đơn xin thị thực vào Italia (Loại D) - Mẫu đơn tiếng Anh và tiếng Việt

V4 - Mẫu thư mời cho khách đi du lịch (Thị thực loại C)hư mời cho khách đi du lịch (Thị thực loại C)

V5 - Mẫu thư mời công tác (Thị thực loại C)

Những biểu mẫu khác, xin vui lòng tham khảo trên trang biểu mẫu bằng tiếng Ý

 

 


19