This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Tổng Lãnh sự

 

Tổng Lãnh sự

il Console

Enrico PADULA

Ông bắt đầu là Tổng Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 11 tháng 10 năm 2021 

 


16