This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Hỗ trợ lãnh sự

 

Hỗ trợ lãnh sự

Dịch vụ trợ xã hội dành cho những công dân Ý có hoàn cảnh khó khăn. Công dân Ý đủ điều kiện có thể nhận được sự hỗ đỡ về tài chính hoặc hỗ trợ khác từ Lãnh sự quán để vượt qua khó khăn tạm thời.


40