This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Kinh doanh tại Italia

 

Kinh doanh tại Italia

Nếu bạn quan tâm tới việc kinh doanh tại Italia, hãy tham khảo các đường link sau đây:

- Vụ Kho bạc, Bộ Kinh Tế và Tài Chính http://www.dt.mef.gov.it/it/index.html

- Ngân Hàng Nhà Nước Italia Banca d’Italia http://www.bancaditalia.it/

- Số liệu kinh tế Italia của Ngân hàng Nhà Nước Italia Banca d’Italia

http://www.bancaditalia.it/statistiche/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102

- Cục Thống kê Nhà nước ISTAT http://www.istat.it/it/

- Italia Startup Visa http://italiastartupvisa.mise.gov.it/

- Invitalia/Sviluppo Italia http://www.invitalia.it/site/new/home.html

- Liên đoàn Giới chủ Công nghiệp Confindustria http://www.confindustria.it

- Liên hiệp các Phòng Thương mại Unioncamere http://www.unioncamere.gov.it/

- Hiệp hội các phòng thương mại nước ngoài Assocamere estero http://www.assocamerestero.it/


61