Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

II Forum Italia-Vietnam in alta formazione e IDOHE 2019 / Diễn Đàn Giáo Dục Đại Học Ý – Việt và IDOHE 2019

Data:

08/10/2019


II Forum Italia-Vietnam in alta formazione e IDOHE 2019 / Diễn Đàn Giáo Dục Đại Học Ý – Việt và IDOHE 2019

Dopo il successo delle precedenti edizioni degli “Italian Days on Higher Education”, che si svolgono in Vietnam dal 2014, si è tenuta dal 6 all’8 ottobre scorso l´edizione 2019 dei “Italian Days on Higher Education (IDOHE)” in Vietnam, con tappe a Hanoi, HCMC e Danang. Un appuntamento che rappresenta una grande opportunità per gli studenti vietnamiti intenzionati a valutare il proseguimento dei propri studi universitari in Italia. Diciotto atenei italiani (Brescia, Bocconi, Istituto Secoli, IUAV, Luiss, Lumsa, Macerata, Milano, GGE Art Group, Pavia, Pisa, Sapienza, Siena, Torino, Tor Vergata, Trento, Unimore), coordinati da Uni-Italia Vietnam, hanno presentato la propria offerta formativa ad una vasta e interessata platea di studenti.

In coincidenza con gli IDOHE e nella cornice del Programma Esecutivo bilaterale di cooperazione in materia di istruzione firmato durante la visita a Hanoi del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte lo scorso giugno, si è tenuto il 7 ottobre scorso presso il campus dell’Università Van Lang (VLU) a HCMC anche il Secondo Forum Italia-Vietnam sull’Alta Formazione.

Il Forum, aperto dal Direttore Relazioni Esterne del Ministero dell’Istruzione e della Formazione, Pham Quang Hung, e dall’Ambasciatore d’Italia in Vietnam, Antonio Alessandro, ha affrontato temi di comune interesse quali le borse di studio, la mobilità di studenti, ricercatori e docenti, i progetti di ricerca congiunti, le possibilità di finanziamento, le questioni legate ai visti, la creazione di un’associazione di ex studenti e molto altro. Il fine ultimo è quello di contribuire in maniera concreta allo sviluppo delle nostre relazioni accademiche bilaterali mediante la condivisione di idee e l’elaborazione di una strategia comune per il futuro. Infatti, dal momento che gli scambi culturali fra i nostri Paesi registrano una crescita costante, l’istruzione gioca un ruolo chiave nel rafforzamento del partenariato strategico che unisce i nostri due popoli. Alcuni dati testimoniano questa direzione: 521 i visti di studio rilasciati a studenti vietnamiti nel 2018; 107 gli accordi interuniversitari; oltre 1.000 gli studenti universitari di italiano in Vietnam; più di 50 gli studenti italiani che seguono programmi di scambio in Vietnam.

Al Forum hanno partecipato 18 università e istituti italiani, rappresentanti di 23 atenei vietnamiti e altri enti. Nel corso dell´evento sono stati inoltre firmati diversi accordi di collaborazione tra università italiane e vietnamite ed è stato inaugurato presso la VLU il primo istituto vietnamita per gli studi sul patrimonio culturale in collaborazione con lo IUAV.

Tra le raccomandazioni del Forum: puntare sui settori di maggiore complementarietà fra Italia e Vietnam; favorire maggiori collegamenti con il settore privato e le imprese italiane in Vietnam; riattivare le borse di studio del Governo vietnamita per gli studenti in Italia; potenziare i corsi di lingua italiana per attenuare la barriera linguistica; promuovere un network tra le università dei due Paesi e tenere il forum ogni due anni.

 

****************

 

Tiếp nối thành công của Ngày hội "Giáo Dục Đại Học Ý” (IDOHE) được tổ chức hàng năm, bắt đầu tại Việt Nam năm 2014, năm nay IDOHE được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10 năm 2019 tại ba thành phố lớn: Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. IDOHE mang đến một cơ hội tuyệt vời cho sinh viên Việt Nam theo đổi con đường học vấn của mình tại Italia. 18 Trường Đại học Ý (Brescia, Bocconi, Istituto Secoli, IUAV, Luiss, Lumsa, Macerata, Milano, GGE Art Group, Pavia, Pisa, Sapienza, Siena, Torino, Tor Vergata, Trento, Unimore) phối hợp với Uni –Italia Vietnam, đã giới thiệu chương trình đào tạo của trường đến đông đảo sinh viên quan tâm đến chương trình đạo tạo tại Italia.

Với mục tiêu chung, Ngày hội Giáo dục Đại học Ý và chương trình hợp tác giáo dục song phương được ký kết trong chuyến thăm của Thủ tướng Giuseppe Conte tại Hà Nội vào tháng 6 năm ngoái, Diễn đàn Giáo dục Đại học Ý – Việt lần thứ 2 đã được tổ chức vào ngày 7 tháng 10 tại khuôn viên trường đại học Văn Lang TPHCM.

Diễn đàn được khai mạc bởi Cục trưởng Cục Hợp Tác Quốc Tế của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Phạm Quang Hưng và ngài Đại Sứ Italia tại Việt Nam Antonio Alessandro. Diễn đàn đề cập đến các vấn đề cùng quan tâm như học bổng, trao đổi sinh viên, các nhà nghiên cứu và giáo viên, dự án nghiên cứu chung, khả năng tài chính, vấn đề thị thực, thành lập mạng lưới cựu sinh viên và nhiều vấn đề khác. Mục tiêu cuối cùng là đóng góp cụ thể vào việc phát triển các mối quan hệ giáo dục song phương của hai quốc gia bằng cách chia sẻ ý tưởng và xây dựng một chiến lược chung cho tương lai. Trên thực tế, khi sự trao đổi văn hóa giữa hai quốc gia không ngừng phát triển, giáo dục luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược và nhân dân hai nước. Một vài dữ liệu chứng minh cho điều này đó là: 521 visa du học cấp cho sinh viên Việt Nam năm 2018; 107 thỏa thuận liên trường đại học; hơn 1.000 sinh viên học tiếng Ý tại Việt Nam; hơn 50 sinh viên Ý theo các chương trình trao đổi tại Việt Nam.

Diễn đàn có sự tham gia của 18 trường đại học Ý và 23 trường đại học Việt Nam. Trong sự kiện này, một số biên bản ghi nhớ (MOU) đã được ký kết giữa các trường đại học Ý và Việt, khánh thành Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa và Phát triển đầu tiên tại Việt Nam tại trường đại học Văn Lang, hợp tác với trường IUAV-Venice. Những khuyến nghị chính yếu rút ra từ diễn đàn gồm: tập trung vào các lĩnh vực mà Italia và Việt Nam có thể hỗ trợ lẫn nhau, thúc đẩy hơn nữa kết nối với khu vực tư nhân và các công ty Ý tại Việt Nam; khởi động lại các chương trình học bổng của chính phủ Việt Nam dành cho sinh viên tại Ý; tăng cường các khóa học tiếng Ý để giảm thiểu rào cản ngôn ngữ; thúc đẩy mạng lưới giữa các trường đại học của hai nước và tổ chức diễn đàn hai năm một lần.

 

 

idhe1

idhe2

egqqdavueaaky2b

idhe3

idhe4idhe5

idhe6

idhe7


258